tirsdag 27. oktober 2009

Er boken gått ut på data? Åpent møte 3. november

Er boken gått ut på data?
Bærum biblioteks venner inviterer til åpent møte på Bekkestua bibliotek - tirsdag 3. november kl. 19.00.
I panelet: Lasse Christensen, Åsne Hestnes, Andreas Løes Narum, Henny Moan, Innleder og møteleder: Finn-Erik Vinje.
Kunstneriske innslag ved Henny Moan.

Gratis adgang.

Vel møtt!

fredag 24. april 2009

Møte 23. mars 2009

Det nye styret i Bærum biblioteks venner hadde sitt første konstituerende møte den 23.4.09.
Vervene ble fordelt på folgende måte: Leder Grethe Omholt-Jensen.
Nestleder: Eva Marie Bellis, Sekretærer og styremedlemmer: Merete Blumensaadt og Rita Leander, kasserer: Frode Valland.
Varamedlemmer: Philip Newth og Finn Erik Vinje.
En oppgave for BBV i den nærmeste fremtid er å hjelpe til ved Bekkestua biblioteks store bokloppemarked som starter 5. og 6. juni. Medlemmer som har lyst til å hjelpe til å selge boklopper, kan melde sin interesse til Grethe Omholt-Jensen på telefon 67 54 22 83, mobil 906 33 240 eller på epost: gretheoj@c2i.net
Man planlegger plakat og brosjyre som kan legges ut ved alle filialene for å få flere medlemmer til venneforeningen. Det ble også uttrykt tanker om et arrangement i samarbeid med biblioteket for medlemmer og andre publikummere som muligens kan finne sted til høsten. Det ville være fint å kunne gjøre dette nå i jubileumsåret for Bærum bibliotek.
Philip Newth, Finn Erik Vinje og Grethe Omholt-Jensen vil sitte i en planleggingsgruppe for dette arrangementet.

Om Bærum biblioteks venner

Bærum biblioteks venner ble stiftet tirsdag 18.november 2003. Foreningen skal være en ideell og uavhengig organisasjon, partipolitisk nøytral. Den skal stå fritt overfor biblioteket – og samtidig ha et best mulig samarbeid med dette. Foreningen skal arbeide for å vise betydningen av tidsriktige, gode bibliotektjenester – og for å sikre slike tjenester for befolkningen i Bærum. Foreningen skal formidle publikums behov og ønsker overfor biblioteket.

mandag 20. april 2009

Vedtekter for Bærum biblioteks venner

Vedtatt på stiftelsesmøtet 18.11.2003; endret på årsmøtet 28.03.2007.

§ 1 Formål
Bærum biblioteks venner er en ideell og partipolitisk nøytral forening som har som formål å

* være et forum som arbeider aktivt for at befolkningen i Bærum skal ha et fullgodt offentlig bibliotektilbud som er tilpasset de behov som befolkningen i Bærum har, inkl. lett adgang til bibliotektjenester
* arbeide for økt forståelse hos politikere og myndigheter m.h.t. den betydning bibliotekene i Bærum har for innbyggerne. Slik forståelse må konkret komme til uttrykk gjennom tilføring av tilstrekkelige midler til tilfredsstillende drift og utvikling av Bærum bibliotek
* være en høringsinstans på vegne av brukerne av bibliotekene overfor Bærum kommune
* gi informasjon til myndigheter og innbyggere om Bærum biblioteks betydning i samfunnet for formidling av kunnskap, kultur, generell opplysningsvirksomhet og IKT-tjenester, og om biblioteket som viktig sosial møteplass og dets betydning i nærmiljøene
* formidle publikums behov og ønsker overfor biblioteket
* stå fritt overfor Bærum bibliotek, men ha et best mulig samarbeid med biblioteket
* kunne tre støttende til ved spesielle aktiviteter som Bærum bibliotek setter i gang
* arrangere egne medlemsmøter og aktiviteter

§ 2 Medlemmer
er enkeltpersoner, fortrinnsvis innbyggere i Bærum, og andre interesserte. Bedrifter, organisasjoner og lignende kan være støttemedlemmer. Styret har fullmakt til å inngå avtaler med støttemedlemmer.

§ 3 Styre
Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer pluss to vararepresentanter som innkalles til møtene. Styret velges for to år av gangen slik at inntil tre medlemmer står for tur til å tre ut hvert år. Styret bør ha medlemmer fra forskjellige områder i kommunen. Innstilling om forslag til medlemmer av styret gis av en valgkomité. Styret konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder. Styret er beslutningsdyktig når minst tre faste styremedlemmer er til stede, inkludert styreleder eller nestleder. Ved stemmelikhet er leders evt. nestleders stemme avgjørende.

Revisor velges etter innstilling fra valgkomitéen.

Valgkomitéen består av tre medlemmer og velges for to år av gangen.

§ 4 Årsmøte
Årsmøte, som også er generalforsamling, holdes hvert år innen utgangen av mars. Skriftlig innkalling sendes medlemmene senest tre uker før årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 1. februar. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 10 % av foreningens medlemmer ønsker det. Regulært årsmøte skal behandle følgende saker:

1. Godkjenning av innkalling til årsmøtet

2. Valg av møteleder, referent, to medlemmer til undertegning av årsmøtereferat

3. Styrets beretning

4. Årsregnskap (revidert) til godkjenning

5. Virksomhetsplan for kommende år

6. Fastsettelse av kontingent

7. Valg av styre, revisor og valgkomité

8. Andres saker spesielt nevnt i innkallingen

9. Eventuelt§ 5 Endring av vedtekter
Vedtak om endring av vedtekter skal skje på årsmøte og krever 2/3 flertall av de frammøtte medlemmer, inkludert lovlige fullmakter. Forslag fra medlemmer om endring av vedtekter sendes skriftlig til styret innen 1. februar og blir av styret sendt ut til medlemmene sammen med sakspapirene til årsmøte.§ 6 Oppløsning
Foreningen opphører etter beslutning på årsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte. Hvis ikke ¾ av medlemmene møter på årsmøtet, innkalles til ekstraordinært årsmøte hvor oppløsning kan vedtas med kvalifisert flertall lik minst ¾ av de møtende medlemmer. Foreningens eventuelle midler skal tilfalle Bærum bibliotek til beste for brukerne.