fredag 17. februar 2006

Årsmelding 2005

Styret valgt på årsmøtet 12. april 2005:

 • Marit Grindvold, leder
 • Anna Marie Nes, nestleder NY
 • Ellen Øyno
 • Gunnar Nordtømme, kasserer NY
 • Kirsten Grøtte, sekretær NY
 • Olav Lindstad (vara)
 • Jan Christian Mollestad (vara) NY

Valgkomité: Henny Moan og Grethe Omholt-Jensen
Revisor: Per-Olaf Berg-Jacobsen

Styrearbeid

Styret har hatt 7 møter i perioden og har gjort følgende:

 • 2 innlegg i Budstikka, det ene før møtet i kommunestyret 25. mai
 • Skriv til kommunestyrets medlemmer og sektorutvalget for levekår før møtet 25. mai
 • Skriv til formannskapets medlemmer om situasjonen ved Rykkinn bibliotek høsten 2005
 • Biblioteksjef Torny Kjekstad deltok på et styremøte for å informere og komme med ønsker for samarbeid
 • Tommy Molvær, Eiksmarka Vel, har orientert om situasjonen ved Eiksmarka filial

Åpne møter

12 april: Åpent møte og årsmøte. Det åpne møtet drøftet situasjonen for bibliotektjenesten i Bærum etter forslag i kommunestyret om å legge ned avdelingene på Eiksmarka, Høvik og Rykkinn. Ellef Ruud fra kommunen gjorde rede for en innstilling om å bruke frivillige i bibliotekene. Innlegg fra representanter for brukerne på avdelingene.

Åpent medlemsmøte 18. oktober: ” Skal bibliotekdriften gjøres avhengig av frivillige hjelpere?”. Paneldeltakere fra H, AP, de frivillige og Bibliotekhøgskolen. Engasjerte innlegg fra salen var med på å belyse situasjonen for ansatte og brukere i bibliotekene. Ca. 40 fremmøtte.

Bibliotekets situasjon

Bærum bibliotek har fått store nedskjæringer i budsjettene og de 3 avdelingene Eiksmarka, Høvik og Rykkinn var nedleggingstruet. Kommunestyret bestemte i møte 25. mai at avdelingene skulle drives videre ved hjelp av frivillige ut året 2006. Rykkinn avdeling fikk ½ stilling ekstra. Høvik avdeling har en støttegruppe som også har bidratt med økonomisk hjelp. Kommunenes økonomi har bedret seg, og ved budsjettbehandlingen i november ble bevilgningene til Bærum bibliotek hevet med 1 mill. kroner hvorav 500.000 ble øremerket Rykkinn avdeling.
Dette er begynnelsen på en positiv utvikling, og vi ser at Bærum Biblioteks Venner må stå på videre.

Medlemstall pr. 01.01.2006: 376

Rykkinn 17.02.2006

Kirsten Grøtte
sekretær