fredag 5. februar 2010

INNKALLING TIL ÅRSMØTET

Tid; Torsdag 18.mars kl. 19.00
Sted; Bekkestua bibliotek

1. Godkjenning av innkalling til årsmøtet.
2. Valg av møteleder, referent, to medlemmer til undertegning av årsmøtereferatet.
3. Styrets årsmelding.
4. Årsregnskap (revidert) til godkjenning.
5. Virksomhetsplan for kommende år.
6. Fastsettelse av kontingent.
7. Valg av styre, revisor og valgkomite.
8. Andre saker spesielt nevnt i innkallingen.
9. Eventuelt.

Årskontingent anmodes om å betales før årsmøtet.