søndag 24. april 2005

Årsmelding 2003-2004

Litt bakgrunn for foreningen

2003

Arbeidet for en venneforening for Bærum bibliotek startet våren 2003 da det ble pålagt biblioteket å redusere lønnsbudsjettet med 20%. En arbeidsgruppe ble nedsatt som utarbeidet forslag til vedtekter for Bærum biblioteks venner (BBV), og innkalte til stiftelsesmøte 18.nov.2003. Forslag til styremedlemmer som var villige til å være et interimsstyre til 2005 ble valgt. BBV skal være et forum som arbeider aktivt for Bærum bibliotek som omfatter Bekkestua bibliotek, Sandvika, Høvik, Eiksmarka og Rykkin bibliotek.

2004

Årsmøte ble holdt på Bekkestua bibliotek 25.mars 2004. Det ble innledet med foredrag av en av brødrene Aartun om deres bok ”Motstandskampen” i skolen 1940-42”

Siden det var kort tid siden stiftelsen var det få årsmøtesaker.
Økonomisk oversikt ble gitt av kassereren
Valgkomite ble valgt: Henny Moan, Grethe Omholt-Jensen og Jan Christian Mollestad.
Revisor ble valgt: Per-Olaf Berg-Jacobsen
Styret var ikke på valg og har bestått av:

 • Inger Johanne Evje, formann
 • Marit Grindvold, viseformann
 • Bodil Borchgrevink Grindal, kasserer
 • Kenneth Brødreskift, sekretær (Utenlandsstudent mer enn halve 2004)
 • Olav Lindstad, styremedlem
 • Ingerid Christensen, varamedlem
 • Ellen Øyno, varamedlem

Diktlesing av Henny Moan avsluttet årsmøtet.

Arbeid i 2004

-Styret sendt i juni et bekymringsbrev til ordføreren og ba om et møte for å diskutere bibliotekets økonomi. Brevet ble ikke besvart, men 17.august ble formannen i BBV innkalt til et møte for å diskutere nye sparetiltak.
Handlingsplanen for kommunen 2005-2008 foreslo to alternativer for nedleggelse av bibliotekfilialer.

 • A. Samordning av Høvik og Eiksmarka bibliotek med skolebibliotekene i deres nærmiljø.
 • B. Legge ned 3 bibliotekfilialer Høvik, Eiksmarka og Rykkinn. Brukerne henvises til øvrige bibliotek.
  Rådmannen prioriterte ikke alt. B.

Det ble holdt et møte med Levekårsutvalget om handlingsplanen, hvor de som ble berørt av innsparingen ble invitert. Ellen Øyno respresenterte Bibliotekets Venner på møtet.

Styret i Bærum Biblioteks Venner besluttet å holde et folkemøte om bibliotekets plass i kunnskapssamfunnet. FAU-utvalgene på skolene og rektorene ble spesielt invitert fordi nedskjæringene også ville berøre skolebibliotekene.
2.november ble møtet holdt med Professor Francis Sejersted og statssekretær Henrik Ole Bergesen som innledere. I panelet satt også kommunalsjef Wenche Grinderud og skoleelev Emily Tamsin Robertson. Diskusjonen etter innledningen var meget engasjert. Bæringene vil beholde sine bibliotek. ca-90 personer var tilstede.

- Brev til alle kommunestyrerepresentanter , ordfører og rådmann ble sendt 5.nov. med bønn om et års utsettelse mens kombinasjonsbibliotek som en mulig løsning ble utredet.

- Lobbyvirksomhet med telefoner til utvalgte politikere

- Nytt brev 27.november til samme adressater. Nå var det i kommunestyret vedtatt at også Rykkinn bibliotek skulle nedlegges. Vi ba om at så ikke måtte skje før en konsekvensutredning forelå.

- BBV deltok i protestaksjonen utenfor Rådhuset i Sandvika 8. des. .

- Formannen i styret og to styremedlemmer fikk 6.desember et møte med ordføreren for å fremlegge vårt syn på nedleggelse av alle de tre bibliotekene.

- Kommunaldirektør Ragnhild Haneborg orienterte 6.jan .styret om kommunestyrets vedtak om organisering av bibliotekene og om de nedsatte arbeidsgrupper som skal komme med forslag til løsninger. Arbeidsgruppene skal legge frem resultatet midt i mars.

BBV er registrert i Brønnøysundregisteret . Det har vært utført dugnadsarbeid med utsendelse av brev til 350 medlemmer.

BBV har hatt et godt samarbeid med Bærum bibliotek, som har stilt lokaler gratis til disposisjon for møter og styremøter.

Styret har holdt 11 styremøter siden årsmøtet 2004.